+48 601 090 956
Zacne Apartamenty
Prestiżowe i nowoczesne apartamenty do wynajęcia w Jastarni
+48 601 090 956

Regulamin

DEFINICJE

Zacne Apartamenty” ( Wynajmujący ) – UEM Ubezpieczenia Marcin Rola z siedzibą w Kraśniku 23-204, ul. Ks. Zielińskiego 1 , zarejestrowana w CEIDG o numerze NIP: 715-15-71-431 i REGON: 432693738, będąca stroną umowy najmu apartamentu na pobyt krótkotrwały z Klientem.

Klient – osoba fizyczna lub prawna, firma będąca stroną umowy najmu apartamentu na pobyt krótkotrwały, będącego w dyspozycji „Zacne Apartamenty”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług najmu apartamentów znajdujących się w Jastarni za pośrednictwem serwisu www.zacneapartamenty.pl udostępnionego przez „Zacne Apartamenty”.

Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem w/w serwisu internetowego jest jednoznaczna ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. W momencie otrzymania potwierdzenia o dokonaniu rezerwacji Umowę Najmu między „Zacne Apartamenty” (Wynajmujący), a Klientem uważa się za zawartą. Powyżej wspomniana Umowa Najmu obejmuje tylko krótkotrwały wynajem apartamentu.

1. REZERWACJA APARTAMENTU

1.1. Rezerwacji można dokonać tylko poprzez stronę internetową : www.zacneapartamenty.pl.

1.2. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego zamówienia „Zacne Apartamenty” dokonuje weryfikacji dostępności apartamentu i terminu po czym informuje Klienta stosownym mailem.

1.3. Wstępna rezerwacja jest ważna 72 godziny od chwili dokonania rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30 % wartości całej rezerwacji na poniższy rachunek :

PKO BP 96 1020 3235 0000 5402 0126 8820

Marcin Rola

ul. Żeromskiego 38

23-204 Kraśnik

1.4. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Wplata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej.

1.5. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany adres po wpływie środków na wyżej podane konto.

1.6. Pozostałą kwotę w wysokości 70% wyliczonej kwoty wynajmu oraz dodatkową opłatę serwisową i opłatę miejscową Klient zobowiązany jest wpłacić na wskazany rachunek bankowy nie krócej niż 3 dni przed planowanym pobytem.

2. WARUNKI ANULACJI, ZMIANY TERMINU I UPRAWNIONEGO

2.1. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

2.2. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa pod warunkiem dostępności apartamentu w wybranym przez Klienta terminie i nie mniej niż 14 dni przed pierwotnym terminem przyjazdu.

2.3. W razie odwołania rezerwacji przez „Zacne Apartamenty” Klient otrzyma zadatek w pełnej wysokości.

2.4. W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić „Zacne Apartamenty” o zmianie rezerwującego podając dane osobowe nowego Klienta, który przejmuje prawa i obowiązki wynikające z Umowy Najmu.

3. OFERTA CENOWA I SEZONY

3.1. „Zacne Apartamenty” definiuje 3 okresy :

* sezon niski ( od 1 listopada do 31 marca )

* sezon średni ( od 1 kwietnia do 30 czerwca; od 1 września do 31 października )

* sezon wysoki ( od 1 lipca do 31 sierpnia )

Oferta cenowa uwzględniająca w/w okresy jest dostępna na stronie www.zacneapartamenty.pl.

3.2. W okresie sezonu niskiego i średniego minimalny okres wynajmu to 2 doby ( 3 dni ), natomiast w okresie sezonu wysokiego 6 dób ( tydzień ).

3.3 W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (prąd, woda , ogrzewanie – w sezonie grzewczym ) i 8% podatek VAT.

3.4. Do ceny najmu należy doliczyć jednorazową opłatę serwisową w wysokości 150 PLN brutto oraz opłatę miejscową zgodnie z aktualnymi stawkami za osobę za każdy dzień pobytu.

3.5. Istnieje możliwość zamówienia usługi dodatkowego sprzątania podczas pobytu zgodnie z cenami zamieszczonymi na www.zacneapartamenty.pl. Płatność winna być regulowana przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką do rąk osoby upoważnionej przez „Zacne Apartamenty” nie później niż w dniu świadczonej usługi.

4. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS POBYT

4.1. Doba hotelowa w apartamentach trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.

4.2. Wynajmujący informuje, że budynek jest monitorowany.

4.3. W dniu przyjazdu Klient winien skontaktować się z Wynajmującym lub osobą przez niego upoważnioną w celu przekazania apartamentu.

4.4. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W apartamentach zainstalowane są czujniki przeciwpożarowe oraz czujniki dymu. Za każdorazowe uruchomienie alarmu przeciwpożarowego z winy Klienta, jest on zobowiązany ponieść karę w wysokości 500 PLN płatną do rąk Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

4.5. W apartamentach obowiązuje cisza nocna między godziną 22:00 a 06:00 oraz zasada dobrego sąsiedztwa. W trakcie ciszy nocnej w apartamentach może przebywać wyłącznie liczba osób zadeklarowanych przy dokonywaniu rezerwacji, nie więcej niż liczba wskazana w opisie każdego apartamentu na www.zacneapartamenty.pl.

4.6. Jeżeli Klient w sposób znaczący zakłóca ciszę nocną , rażąco narusza zasady dobrego sąsiedztwa lub nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy Najmu w trybie natychmiastowym bez obowiązku zwracania kosztów rezerwacji.

4.7. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia dokonane w apartamencie i jego wyposażeniu. Za wyrządzone szkody Klient zostanie obciążony kosztami przywrócenia apartamentu do stanu poprzedniego, które pokryje niezwłocznie, nie później niż w dniu wyjazdu.

4.8. Małoletni na terenie obiektu i w apartamentach powinni znajdować się pod opieką osób dorosłych.

4.9. „Zacne Apartamenty” nie wyraża zgody na pobyt zwierząt domowych w apartamentach.

4.10. Do każdego apartamentu przypisane jest tylko jedno miejsce postojowe. Klient zobowiązany jest do parkowania zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w opisach apartamentów na www.zacneapartamenty.pl.

4.11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w czasie pobytu związane z remontami, hałasem, brakiem dostawy mediów – w tym Internetu nie spowodowanymi z winy Wynajmującego. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Wynajmującego nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny zarezerwowanych apartamentów.

4.12. Klient ma prawo do korzystania ze wszystkich sprzętów zamontowanych lub pozostawionych do użytku w apartamentach zgodnie z ich instrukcjami udostępnionymi w każdym apartamencie.

4.13. W przypadku zagubienia kluczy, karty magnetycznej lub pilota do automatycznej bramy Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat w następującej wysokości :

* 500 PLN za zgubiony klucz

* 200 PLN za zgubiony pilot do bramy

* 100 PLN za zgubioną kartę magnetyczną

4.14. Klient zobowiązany jest do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów wartościowych pozostawionych w apartamentach.

5.2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi apartamentu zastępczego podobnego do pierwotnie zarezerwowanego. Wynajmujący ma prawo , w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować Umowę Najmu. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwoty należnych za usługi już wyświadczone.

5.3. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy „Zacne Apartamenty” a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby „Zacne Apartamenty”.

5.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych ustaw.

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.zacneapartamenty.pl Klient wyraża zgodę na umieszczanie jego danych osobowych w bazie danych serwisu www.zacneapartamenty.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 

Ekskluzywne apartamenty w zacisznej i pięknej okolicy.

W pełni wyposażone, nowoczesne apartamenty na wydmach, zlokalizowane w spokojnej i niezwykle atrakcyjnej części Jastarni z bezpośrednim dostępem do plaży.

+48 601 090 956
Zacne Apartamenty Jastarnia